SCIENTIFIC PRINCIPLES OF LABOUR PROTECTION EFFICIENCY INCREASING IN UKRAINE

  • V. Zdanovskyi Public agency «National Scientific and Research Institute of Industrial Safety and Occupational Safety and Health», Kyiv, Ukraine
Keywords: labor protection, occupational injuries, occupational health, risk-based method.

Abstract

An in-depth analysis shows that the system of management of labor protection no longer meets the modern requirements of labor protection and requires reform. Improvement of the labor protection system in Ukraine includes the following aspects: economic factors of labor protection; harmonization of industrial relations in the system of employer-employee; risk-oriented approach to the estimation of production factors; a system for managing occupational safety requires a well-built and multi-faceted information network, necessary for decision-making; Implementation of the Concept of Reforming the system of labor protection management in Ukraine on the basis of modernization of legislative acts in the field of labor relations, including labor protection, taking into account world experience and almost thirty years of existence of an independent Ukrainian state.

 

References

Andriyevsʹkyy, YU., Stovbun, A. (2012). Suchasnyy stan okhorony pratsi v Ukrayini. Okhorona pratsi i pozhezhna bezpeka, 4, 24–30.

Kontseptsiya reformuvannya systemy upravlinnya okhoronoyu pratsi v Ukrayini z·hidno rozporya-dzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12 hrudnya 2018 r. № 989-r.

Zdanovsʹkyy, V. H., Hohitashvili, H. H., Stepanyshyn, V. M. (2016). Nove u systemi upravlinnya okhoronoyu pratsi na osnovi systemnoho pidkhodu ta implementatsiyi yevro standartiv. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 31, 3–11.

Zdanovsʹkyy, V. H., Stepanyshyn, V. M., Storozh, YA. B. (2016). Udoskonalennya systemy upravlinnya okhoronoyu pratsi na pidpryyemstvakh lisovoho hospodarstva na osnovi DSTU OHSAS 18001:2010. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 31, 12–20.

Zdanovsʹkyy, V. H., Yevtushenko, O. V. (2016). Zastosuvannya ryzyk-oriyentovanoho pidkhodu dlya pidvyshchennya rivnya bezpeky pratsi. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 32, 24–36.

Ilʹchuk, O. S. Avtoreferat kandydat·sʹkoyi dysertatsiyi «Pidvyshchennya rivnya efektyvnosti upravlinnya okhoronoyu pratsi na mashynobudivnomu vyrobnytstvi metodamy benchmarkinhu». K., DU «NNDIPBOP». 24 s.

Tkachuk, K. N., Kruzhylko, O. YE., Prakhovnik, N. A. (2004). Zastosuvannya informatsiynykh system v haluzi okhorony pratsi. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 3, 187.

Zdanovsʹkyy, V. H., Yevtushenko, O. V., Siryk, A. O. (2017). Udoskonalennya informatsiyno-keruyuchoyi systemy enerhetychnoho hospodarstva na osnovi intelektualizatsiyi protsesu pryynyattya rishenʹ. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 33, 80–94.

Tairova, T. M. (2016). Problemni pytannya okhorony pratsi v Ukrayini. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 32, 24–36.

Zdanovsʹkyy, V. H., Tsybulʹsʹka, O. V. (2017). Pro deyaki aspekty udoskonalennya systemy okhorony pratsi v Ukrayini. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 33, 3–44.

Storozh, YA. B., Cherneha, R. T., Chumakova, N. V. (2017). Implementatsiya norm Acquis communautaire v natsionalʹne zakonodavstvo v konteksti derehulyatsiyi sfery okhorony pratsi. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 34, 3–17.

Published
2019-07-02
How to Cite
Zdanovskyi, V. (2019). SCIENTIFIC PRINCIPLES OF LABOUR PROTECTION EFFICIENCY INCREASING IN UKRAINE. Labour Protection Problems in Ukraine, 35(1), 9-14. https://doi.org/10.36804/nndipbop.35-1.2019.9-14