PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF PROVIDING PROFESSIONAL TRAINING FOR STUDENTS OF SPECIALITY 263 – "CIVIL SECURITY"

Keywords: general didactic principles, professional training principles, professional training for students, choice of curriculum content, learner-centered approach, professional competencies, individual selection of curriculum content.

Abstract

The purpose of this work is аnalysing, emphasizing a range of psychological and pedagogical principles of professional training for students majoring in program subject area 263 – "Civil Security", substantiating their implementation through the specifics of the content, forms, methods and means of organizing the educational process in the university. To study the problem of pedagogical, didactic, psychological, social support for providing the principles of professional training for students majoring in Speciality 263 – "Civil Security" such  groups of principles have been identified as general didactic ones and principles of student professional training (combination professional and fundamental training; professional direction of comprehensive and basic   engineering disciplines; systematic and consistent presentation of professional curriculum content; optimal ratio of individual, personal and professional development; humanization and humanitarization of professional training). The grounds are provided to the problems of shaping the curriculum content of professional training, selecting forms and methods of working with students in the light of implementing principles of professional training: elements of binary education, students’ elective courses, involvement of specialists from the relevant companies of the region, practical training at core enterprises. The studied psychological and pedagogical principles of professional training for students majoring in 263 – "Civil Security" are universal for professional training in a modern domestic university. The proposed methodology for selecting the content, forms, methods and means of organizing the educational process, which is provided by a combination of general didactic principles and principles of vocational training, can serve as a universal model for professional training of students in the university.

References

Vintiuk, Yu. V. Pryntsypy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh psykholohiv. Molodyi uchenyi. Kherson. 2017. 6 (46). 216–221.

Hubachov, O. I. Fundamentalizatsiia zmistu profesiinoi pidhotovky studentiv u bahatoprofilnomu universyteti. Inzhenerni ta osvitni tekhnolohii. Kremenchuk. 2017. 3 (19). 97–102

Entsyklopediia osvity. Akad. ped. nauk Ukrainy, holovnyi red. V. H. Kremen. Kyiv : Yurinkom Inter, 2008. 1040 s.

Koval, M. S., Koval, I. S. Zahalnodydaktychni pryntsypy formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh riatuvalnykiv do diialnosti v ekstremalnykh umovakh. Young Scientist. Lviv. 2018. 12 (64). 95−99.

Kremen, V. H. Yakisna osvita yak vymoha KhKhI stolittia. Problemy ta perspektyvy natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity: zb. nauk. prats / za red. L. L. Tovazhnianskoho, O. H. Romanovskoho. Kharkiv: NTU «KhPI», 2007. Vyp. 15−16 (19−20). 3–10.

Novikov, A. M. Postindustrialnoe obrazovanie : monografiya. Moskva : Egves, 2008. 136 s.

Nikiforov, V. I., Suryigin, A. I. Teoriya i praktika vyisshego professionalnogo obrazovaniya. Terminyi, ponyatiya i opredeleniya : uch.-metod. posobie. Sankt-Peterburg: Izd-vo Politehn. un-ta, 2009. 141 s.

Pedagogika: uchebnoe posobie dlya studentov ped. in-tov / Yu. K. Babanskiy i dr. /pod red. Yu. K. Babanskogo. 2-e izd., dop. i pererab. Moskva : Prosveschenie, 1988. 479 s.

Povstyn, O. V. Spetsyfichni pryntsypy pidhotovky fakhivtsiv u haluzi bezpeky liudyny do upravlinskoi diialnosti. Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky. 2018. Vyp. 82(1). 161−166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_ 2018_82(1)_35 (20.09.2020).

Psykholohichni aspekty profesiinoi pidhotovky konkurentnospromozhnykh fakhivtsiv : monohrafiia / Dehtiarova D. S. ta in. / za red. Rudenko L. A. Kyiv: 2012. 170s.

Psychological and Pedagogical Aspects of Identifying the Professional Abilities in Electrical Engineering of Listeners of the Pre-University Training Course. Nykyforov, V., Pasenko, A., Antonova, E., Hubachov O., Sukach, S., Bredun, Y. Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2019, pp. 406–409, 8896502

Published
2020-12-29
How to Cite
Hubachov, O. I., Sukach, S. V., Tsybulnyk, N. N., Holovach, L., & Varisova, V. A. (2020). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF PROVIDING PROFESSIONAL TRAINING FOR STUDENTS OF SPECIALITY 263 – "CIVIL SECURITY" . Labour Protection Problems in Ukraine, 36(4), 16-22. https://doi.org/10.36804/nndipbop.36-4.2020.16-22