OPTIMISING THE DESIGN PARAMETERS OF A FILTER RESPIRATOR

  • S. Cheberyachko National Technical University "Dnipro Polytechnic", Dnipro, Ukraine
  • L. Tretiakova National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv, Ukraine
  • Yu. Cheberyachko National Technical University "Dnipro Polytechnic", Dnipro, Ukraine
Keywords: filter respirator, the method of experimental planning, mathematical model, headband.

Abstract

Purpose. The optimum length choice of the headband insert for a dust filter respirator. Design/methodology/approach. The method of experimental planning has been applied to determine the interpolation (regression) and optimisation dependencies of the filter respirator process. The dominant variables for the respirator were selected based on experimental studies.  Input controlled variables for mathematical model are length of tape insertion and headband tension force, output parameter is volume of contaminated air suction under face mask. A regression power relationship between the variables has been established. The recall function was approximated by a second-order non-linear mathematical model. The method of least squares was applied in determining the coefficients at the control variables. Regression dependencies and additional constraints on protective and ergonomic requirements have been used in the optimisation calculations. Conclusions. The solution of the set tasks were the following results: the nonlinear mathematical model more adequately characterizes the respirator use process compared to the linear model of the first order. Relative error between experimental and calculated values of air intake does not exceed 0.6 %. The optimization task is formulated with the regression model. The target function and constraints have been defined with safety and ergonomic requirements. The target function does not have an extremum within the defined constraints. The optimum insertion length was determined graphically and was 2–3.2 cm, the headband tension force does not exceed 5 H With this parameter. Research limitations/consequences. The proposed method is universal in determining the optimum parameters for all types of personal protective equipment. Practical implications: the choice of respirator design parameters can be made using experimentation-surface fitting. Originality/value. The proposed method makes it possible to decline heuristic design methods and establish analytical relationships between the requirements and parameters of individual elements of personal protective equipment.

References

DSTU HOST 12.4.041:2006 Zasoby indyvidualnoho zakhystu orhaniv dykhannia filtruvalni. Zahalni tekhnichni vymohy (HOST 12.4.041:2001, IDT). [Chynnyi vid 2007.07.01]. Vyd. ofits. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2006. 181 s. URL:http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=30151.

Cai M., Li H., Shen S., Wang Yu. Customized design and 3D printing of face seal for an N95 Filtering Facepiece Respirator.Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 2017. 15(3). 226–234. doi: 10.1080/15459624.2017.1411598.

HolinkoV.I., TretiakovaL.D., CheberiachkoS.I. Proektuvanniazasobivindyvidualnohozakhystupratsiuiuchykh: navch. posib. Dnepro: DerzhavnyiVNZ «NHU», 2017. 181 s. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41917:

Tretiakova L.D., Ostapenko N.V. Otsinka dodatkovoho ryzyku u vykorystanni zakhysnoho odiahu. Problemy okhorony pratsi v Ukraini: zb. nauk. prats. Kyiv: DU „NNDIPBOP”, 2016. 32. 57–67. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42196/1/Ryzyky-u-vykorystanni-zakhysnoho-odiahu.pdf

Ostapenko N.V., Lutsker T.V., Kolosnichenko O.V., Tretiakova L.D. Rozrobka elementiv spetsialnoho zakhysnoho odiahu na osnovi pryntsypiv transformatsii. Teoriia ta praktyka dyzainu: zb. nauk. pr. Kyiv: Diia, 2015. Vyp. 8: Tekhnichna estetyka. 204–216. URL: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/2015/Ostapenko_Lutsker_Kolosnichenko_Tretyakova27112015

DSTU EN 149:2017 Zasoby indyvidualnoho zakhystu orhaniv dykhannia. Filtruvalni pivmasky dlia zakhystu vid aerozoliv. Vymohy, vyprobuvannia, markuvannia (EN 149:2001+A1:2009, IDT). [Chynnyi vid 2018.02.01]. Vyd. ofits. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2017. 18 s. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=75012.

Kaptsov V.A., Chyrkyn A.V. Ob effektyvnosty sredstv indyvydualnoi zashchyty orhanov dykhanyia kak sredstva profylaktyky zabolevanyi (obzor). Toksykolohycheskyi vestnyk. 2018; 2: S. 2-6. https://doi.org/10.36946/0869-7922-2018-2-2-6.

Cheberiachko S.I, Cheberiachko Yu.I, Shaikhlislamova I.A. Proiektuvannia pivmasok filtruvalnykh respiratoriv. Nauka ta innovatsii. 2020. 16(5). 97–109. URL:10.15407/scin16.05.097.

Yumiao C., Jianping W., Zhongliang Y. The human factors/ergonomics studies for respirators: a review and future work. International Journal of Clothing Science and Technology, 2015. 27(5). 652–676.76. doi:10.1108/IJCST-06-2014-0077.

Cheberiachko S.I., Radchuk D.I., Cheberiachko Yu.I. Metodyka pidboru vyprobuvachiv dlia doslidzhennia filtruvalnykh respiratoriv. Metrolohiia ta prylady. 2016. 2. 36–40. URL:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/mettpr_2016_2_2.pdf.

Lei Z., Yang J.J., Zhuang Z. Headform and N95 filtering facepiece respirator interaction: contact pressure simulation and validation. Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 2012. 9. 46–58.doi: 10.1080/15459624.2011.635130.

Tcharkhtchi А, AbbasnezhadN, SeydaniM.Z. An overview of filtration efficiency through the masks: Mechanisms of the aerosols penetration. Bioactive Materials, KeAi Publishing. 2021. 6 (1). 106–122. URL: ff10.1016/j.bioactmat.2020.08.002ff. ffhal-02937492f/

LeiZ., YangJ., ZhuangZ. A novel algorithm fordetermining contact area between a respirator and aheadform. Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 2014. 11(4). 227–237. doi: 10.1080/15459624.2013.858818.

Janssen L., Zhuang Z., Shaffer R. Criteria for the Collection of Useful RespiratorPerformance Data in the Workplace. JournalOccup Environ Hyg. 2014; 11(4): 218–226. doi: 10.1080/15459624.2013.852282.

Shevchenko V.G. Research on the influence of miners' energy expenditure on coal mining efficiency. Scientific Bulletin of National Mining University. 2017, 3, 140–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2017_3_24

Zatsarnyi V., Tretiakova L. Protection against falls, stroke’s and other mechanical injuries. East European science journal. 2018, 10(38), part 2. 36–41. URL: https://eesa-journal. com/arxiv-zhurnala

Gutierrez A.M.J.A., Galang M.D., Seva R.R.,Lu M.C., Rose D., Ty S. Designing animproved respirator for automotive painters. International Journal of Industrial Ergonomics. 2014, 44(1), 131–139. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2013.11.004

Tretiakova L.D. Metodody ocinky nadiinosti skladnykh zasobiv zakhystu. Informatsiinyi biuleten z okhorony pratsi. 2010. 3 (57). 29–31.

Bergman M., Zhuang Z., Brochu E., Palmiero A. Fit Assessment of N95 Filtering-Facepiece Respirators in the U.S. Centers for Disease Control and Prevention Strategic National Stockpile. Journal of the International Society for Respiratory Protection 2015. 32 (2) Vol. 32, No. 2, 2015.50–62. URL:https://www.isrp.com/the-isrp-journal/journal-public-abstracts.

Strіlets V.M. Osobennosty vуbora sredstv indyovyodualnoi zashchyty dlia rabotу spasatelei v uslovyiakh, kotorуe sushchestvenno otlychaiutsia ot naykhudshykh uslovyi pozhara. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika. 2014. 4(40), 150–153. URL:http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/author/2450

Holinko V., Cheberiachko S., Symanovych H., Kicki J. Designing the half-masks of filter respirators for workers of mining enterprises. 2019.E3S Web of Conferences 123(120):01001. doi: 10.1051/e3sconf/201912301001

Hryshchuk Yu.S. Osnovy naukovykh doslidzhen: nav. posib. Kharkiv, Vydavnychyi tsentr NTU «KhPI», 2008. 242 s. URL: http://web.kpi.kharkov.ua/ea/wp-content/uploads/sites/25/2017/02/OND-Ukr.pdf

Iurchenko A.A., Yevstratenko L.I., Stolbchenko O.V. Prymenenye metodov planyrovanyia promyshlennykh eksperymentov dlia reshenyia zadach upravlenyia provetryvanyem shakht. Heotekhnichna mekhanika: sb. nauk. prats. Dnipropetrovsk: IHTM NAN Ukrainy, 2015. 120. 214–224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gtm_2015_120_22

DSTU 140: 2004.Zasoby indyvidualnoho zakhystu orhaniv dykhannia. Pivmasky i chvertmasky: Vymohy, vyprobuvannia, markuvannia. [Chynnyi vid 2007.06.01]. Vyd. ofits. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2004. 25 s. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=68406

Tretiakova L.D., Kashtanov S.F. Osoblyvosti funktsionuvannia ta zastosuvannia suchasnoho yevropeiskoho ta natsionalnoho zakonodavstv z bezpeky zasobiv indyvidualnoho zakhystu. Informatsiinyi biuleten z okhorony pratsi. 2018. 3. 12–18.

Cheberyachko S., Cheberyachko Y., Naumov M., Deryugin O. Development of an algorithm for effective design of respirator half-masks and encapsulated particle filters. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2021. doi: 10.1080/10803548.2020.1869429

Cheberyachko S., Tretiakova L., Kolosnichenko M., Ostapenko N.Designing filtering half-masks. Fibres and Textiles Vlákna a textil. 2020. 27(3). 82–89. URL: http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_3.html.

Cheberiachko S.I., Yavorska O.O. Analiz suchasnykh vymoh do filtruvalnykh zasobiv indyvidualnoho zakhystu orhaniv dykhannia. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho hirnychoho universytetu. 2018. 53. 296–308. URL: http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu.

Published
2021-12-30
How to Cite
Cheberyachko, S., Tretiakova, L., & Cheberyachko, Y. (2021). OPTIMISING THE DESIGN PARAMETERS OF A FILTER RESPIRATOR. Labour Protection Problems in Ukraine, 37(4), 25-34. https://doi.org/10.36804/nndipbop.37-4.2021.25-34